Our Quotes

Natura ne aseamana; educatia ne deosebeste.   Confucius

METODOLOGIE REÎNSCRIERI ȘI ÎNSCRIERI LA GRĂDINIȚA PP ,,SF. SAVA” IAȘI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Conform Notei M.E.C. Nr. 791/07.04.2020 privind cuprinderea copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2020-2021, se realiză succesiv în două etape:

 • Etapa de reînscrierea copiilor va avea loc în perioada 25 mai - 5 iunie, ora 12, conform precizărilor M.E.C. și este destinată preșcolarilor care au frecventat Grădinița P.P. ,,Sf. Sava” Iași în anul școlar 2019-2020 și doresc să frecventeze și în anul școlar 2020-2021.

 • Reînscrierea copilului se realizează prin completarea formularului de reînscriere și va fi asumat prin semnătură de către părinte/tutore/reprezentant legal și transmis pe grupul de comunicare pentru activitățile online cu părinții – facebook, whatsapp, pentru a fi reînmatriculat prin aplicația specifică din Modulul SIIIR - reînscriere la grădiniță 2020-2021.

 • Un copil va fi reînscris la grupa corespunzătoare vârstei, dar nu poate fi reînscris la un tip/formațiune de studiu inferior celui care este asociat.

 • În cazul în care un părinte nu solicită reînscrierea copilului până la data de 05.06.2020, acesta va fi retras din baza de date, nemaifiind considerat înmatriculat la Grădinița P.P. ,,Sf. Sava” Iași.

 • În data de 05 iunie 2020 va avea loc afișarea rezultatelor privind reînscrierea preșcolarilor pe grupul de comunicare pentru activitățile online cu părinții, cât și a locurilor rămase libere, pe grupe de vârstă, după validarea reînscrierilor în aplicația specifică SIIIR, pe site-ul grădiniței – www.gradinitasfsava.ro– și la sediul unității.

 

CAPACITATEA UNITĂȚII: 10 grupe/ 200 locuri

NUMĂRUL DE LOCURIaprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare) avându-se în vedere efectivele formațiunilor de studiu cum sunt prevăzute la art. 63 alin.(1) lit.(b) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și competările ulterioare, rămase libere pentru etapa de înscriere,va fi afișat vineri, 05.06.2020, după finalizarea procedurii de reînscriere.

 

ORARUL ȘI MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:În contextul prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2, înscrierea se poate efectua de către părinte/tutore/reprezentant legal la Grădinița P.P. ,,Sf. Sava” Iași, astfel:

1. pe site-ul www.gradinitasfsava.ro(în meniul special creat - http://inscrieri.gradinitasfsava.ro/),unde cererea-tip poate fi completată online, iar documentele aferente pot fi încărcate începând cu data de 08.06.2020, ora 8.00 și până pe data de 26.06.2020, ora 9,00. Membrii comisiei de înscriere preiau datele din cererea transmisă de părinte și completează înscrierea direct în aplicaţia SIIIR – registrul sistemului de învăţământ –, se listează de pe platforma SIIIR și va fi validată la sediul unității de către părinte, conform programării;

2. prin telefon 0785293663/ tel/fax 0232/233379 (Luni-Vineri, în intervalul orar 12,00-14,00; 26 iunie, în intervalul orar 8.00-10,00);

3. la sediul unității, prin depunerea documentelor solicitate pentru înscriere (Luni-Vineri, în intervalul orar 12,00-14,00; 26 iunie, în intervalul orar 8.00-10,00);

ETAPA DE VALIDARE A FIȘELOR ȘI DE COMPLETARE A DOSARELOR CU DOCUMENTELE NECESAREse va desfășura la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și pe intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție. Comunicarea va fi postată atât pe site-ul și pagina de facebook a grădiniței, cât și la avizierul grădiniței.

 • Validarea cererii-tip de înscriere se face în prezența părintelui/tutorelui/reprezentantului legal și cel puțin a unui membru din comisia de înscriere, la data/ora programată. Toate informațiile, declarate în cererea de solicitare a înscrierii, cât și documentele anexate, vor fi verificate de către membrii comisiei de înscriere din unitate. Cererea va fi introdusă în aplicația informatică SIIIR, iar după validarea datelor înregistrate se va tipări o cerere-tip electronică. Părintele/tutorele/reprezentantul legal verifică corectitudinea datelor înregistrate și semnează pentru validare cu instrumentul de semnat/scris propriu. De asemenea, va purta mască de protecție și va respecta distanța marcată în curtea unității.

 • Validarea cererilor și a dosarului de solicitare a înscrierii copilului de către părinte/tutore//reprezenant legal se va realiza pentru etapa I până la data de 26.06.2020 ora 10.00.

 

Criteriile generale de departajare propuse de M.E.N., care se aplică cumulat, sunt următoarele:

 1. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

 2. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

 3. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate, în anul școlar următor, în unitatea de învățământ respectivă;

 4. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însoțit de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și profesională.

Criteriile specifice avizate de către Inspectoratul Județean Școlar Iași, care se aplică cumulat, sunt următoarele:

 1. Copilul are 3 ani împliniți până la data de 31 august 2020;

 2.  Domiciliului stabil al părinților/tutorilor legali /bunici în proximitatea grădiniței,  în cazul în care este cea mai apropiată unitate de învățământ preșcolar;

 3.  Locul de muncă în proximitatea grădiniței, în cazul în care este cea mai apropiată unitate de de invățământ preșcolar;

 4. Copii ai angajaților din unitate.

Documentele necesare dosarului de înscrieredepuse de părinte/tutore/reprezentant legal la unitatea de învățământ:

 • cererea de înscriere generată de SIIIR completată și semnată;

 • copie certificate de naștere copil;

 • copie acte de identitate ale părinților/tutore/reprezentant legal;

 • hotărâri judecătorești (dacă este cazul) și declarația-acord de înscriere la unitate, semnată de ambii părinți/tutore/reprezentant legal;

 • adeverință de la locul de muncă al părinților;

 • declarația pe propria răspundere pentru copiii amânați de la școală, precum și un document medical care justifică amânarea (conformOrdinului Ministrului Sănătății nr. 430/2004 pentru aprobarea Baremului medical cu afecțiunile care pot constitui cauze de amânare a începerii școlarizării la vârsta de 6 ani);

 • documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale și specifice.

Radio News"Oamenii nu se nasc,
se formeaza."


D. Erasmus

© 2010 - Gradinita Sf. Sava Iasi - Toate drepturile rezervate

Concept Site: Director Profesor Iuliana Gorea